Arabuluculuk Faaliyeti

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Arabuluculuk Daire Başkanlığı

 

Sayı     : 59155416/166/12849                                                                                                                29/05/2013

Konu   : Arabuluculuk faaliyeti

D U Y U R U

                                                                                                                            

Bilindiği gibi, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 37 nci maddesinde Arabuluculuk Daire Başkanlığının ve Arabuluculuk Kurulunun kuruluşu ve teşkilatını düzenleyen 28 ilâ 32 nci maddeleri ile geçici maddelerin yayım tarihinde, diğer hükümlerin ise yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe gireceği, yine aynı Kanunun 36 ncı maddesinde, arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi ile eğitimin süresi, içeriği ve standartlarının, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının, arabulucular sicilinin düzenlenmesi ile arabulucularda aranacak koşulların, arabulucuların denetlenmesi ve izlenmesi ile Kanunun uygulanmasını gösteren diğer hususların, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde düzenleneceği, Geçici 2 nci maddesinde ise bu Kanunda öngörülen yönetmeliklerin, Arabuluculuk Kurulunun ilk toplantısından itibaren üç ay içinde çıkarılacağı belirtilmekte olup;

Bu kapsamda;

Yasanın uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi ile arabuluculuk sisteminin çalışabilmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” kurulmuş olup, 30/07/2012 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamıştır.

Ayrıca, Kanunun (HUAK’ın) 28 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, 31 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde; YÖK, TBB,  TNB, TOBB ve TESK gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile özel hukuk hakimlerinin de yer aldığı 15 kişiden müteşekkil ve başkanlığını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürünün yapmakta olduğu, “Arabuluculuk Kurulu” da Bakanlık bünyesinde oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Kurulunun ilk toplantısı 20/11/2012 tarihinde Ankara/Hâkimevinde yapılmış olup toplantıda; Arabuluculuk Kurulunun ve Daire Başkanlığının yapısı ile işleyişi ve görevleri hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır.

Kanunda belirtilen hususlarda yönetmelik taslağı hazırlamak üzere 17/08/2012 tarihli Bakanlık oluru ile Çalışma Grubu kurulmuş, oluşturulan Çalışma Grubuna katılmak üzere özellikle Dostane Çözüm Yolları (arabuluculuk) ile ilgili çalışmalara katılmış ve konu hakkında bilgi sahibi olan; Yargıtay, TAA, TBB, TNB, TOBB, TESK, KGM, BİDB, CİGM, ABGM’ den temsilciler ile ilgili birimlerden gelen temsilciler ve Kanunun hazırlanmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Yrd. Doç. Dr. Ali Yeşilırmak’ın da katıldığı çalışma grubu, 11/10/2012 tarihinde Ankara / Hakimevinde yaptığı toplantıda, tüm modern ülke modellerini de dikkate alıp inceleyerek yaptığı titiz ve nitelikli çalışmaları sonucunda Yönetmelik Taslağını hazırlamışlardır.

Hazırlanan yönetmelik taslağı ilgili birimler, kuruluşlar ve üniversiteler ile değerli meslektaşlarımızın görüşleri alındıktan sonra Arabuluculuk Kurulu Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Arabuluculuk Kurulunun, 25/12/2012 tarihinde yapmış olduğu ikinci toplantısında görüşülerek son şekli verildikten sonra yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş olup, Başbakanlık tarafından da 26 Ocak 2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri de Kanuna paralel olarak 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer yandan, Arabuluculuk Kurulunun 19.03.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan Mart ayı toplantısında; Daire Başkanlığınca taslak haline getirilmiş olan Etik Kodlar ve Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi görüşülerek son şekli verilmiştir.

Aynı toplantıda, arabulucuların 2013 yılı itibarıyla ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları belirlenmiş ve Daire Başkanlığının 2013 yılı faaliyet Planı da Kurul tarafından onaylanmıştır.

2013 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 3 Mayıs 2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Yürürlük ” kenar başlıklı 37 nci  maddesinin;

Arabuluculuk Daire Başkanlığının ve Arabuluculuk Kurulunun kuruluşu ve teşkilatını düzenleyen 28 ilâ 32 nci maddeleri ile geçici maddelerinin  Kanunun yayımı tarihinde,

Arabuluculuk eğitimi ve sınavla ilgili hükümler dahil olmak üzere diğer hükümlerinin ise Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe gireceğine ilişkin hükmü uyarınca,

22 Haziran 2013 tarihinden sonra arabuluculuk eğitimi ile ilgili olarak eğitim izni verilmesi hususu değerlendirilecek olup, bu tarihten sonra eğitim faaliyetlerine başlanılacağı düşünülmektedir.

Bu itibarla;

28 Mayıs 2013 tarihinde Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlara eğitim izni için aranan şartları da içeren, eğitim izni başvurusunda bulunmalarına yönelik Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde duyuru yapılmıştır.

Yapılan bu duyuru ile eğitim izni için başvuracak eğitim kuruluşlarının 22 Haziran 2013 tarihine kadar eğitim ile ilgili alt yapı çalışmalarını tamamlamalarının sağlanacağı, böylelikle de 22 Haziran 2013 tarihi itibarıyla, mezkur tarihe kadar başvuruda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara Bakanlığımızca eğitim izninin verilmesinin, izni alan kurum ve kuruluşlarca eğitim faaliyetlerine başlanılmasının mümkün olacağı değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında;

22 Haziran 2013 tarihinden sonra, 24 Haziran 2013 Pazartesi gününden itibaren eğitim kuruluşlarına izin verilebilecektir. Asgari 48 saatlik eğitim alan arabulucu adayları yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak, bu sınavlarda başarılı olanların arabuluculuk siciline kaydı yapılacaktır.

Arabulucuların, sicile kayıtları yapıldıktan sonra bu hususta kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

                                                                                                                                         Mustafa BULUT

                                                                                                                                               Hâkim

                                                                                                                                              Bakan a.

                                                                                                                                         Genel Müdür V.

 

T.C. ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI - 2013 Webmaster : Zafer TÜRLEK